Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaus laaditaan kerran vuodessa. Siinä selostetaan vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat merkittävät kaavahankkeet sekä sellaiset kaavoitukseen liittyvät päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Porin kaavoituskatsaus on samalla lähivuosien kaavoitusohjelma.

Kaupunginhallituksen listakirje 22.2.2016:

"Maankäyttö ja rakennuslain 7 § velvoittaa kunnan laatimaan kaavoituskatsauksen vähintään kerran vuo-dessa. Kaavoituskatsauksessa tuodaan esiin vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaavoitusta ja asioita, joilla on väli-töntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin. Kaavoituskatsaus toimii ilmoituksena kaavojen vireille tulosta. Kaupunkisuunnittelun on tapana kuuluttaa kaavat vielä erikseen vireille.

Kaavoituskatsauksessa on lyhyesti esitetty kuntalaisten osallistumismahdollisuudet ja maankäyttö ja rakennuslain mukaiset menettelyt. Kaavoituskatsaus sisältää yleiskaavoituksen, asemakaavoituksen ja rantakaavoituksen pääkohteet.

Lisäksi kaavoituskatsauksessa esitetään kaupunkisuunnitteluun vaikuttavia asioita, jotka koskevat mm. kaupunkiseutusuunnitelman toteuttamista, liikennettä ja tulvariskin hallintaa, Porin kansallista kaupunki-puistoa, Promenadi-Poria ja vireillä olevia hankkeita.

Merituulipuiston osayleiskaava on tullut lainvoimaiseksi ja Noormarkku – Toukari osayleiskaava on pientä Ruukin alueen peltoaluetta lukuun ottamatta määrätty tulemaan voimaan. Tahkoluoto – Paakarit ja Yyte-rinniemi – Lyttylä osayleiskaavat ovat vireillä. Kaupunginvaltuuston suunnitteluohje on vaikuttanut tuuli-voimaa koskevien yleiskaavojen valmisteluun. Vuonna 2015 on tullut lainvoimaiseksi 15 asemakaavaa. Niistä yritystoimintaa ja palveluja koskee 8 kpl (mm. Isojoenrannan laajennus) ja asumista 5kpl (mm. karjarannan asuntomessu- ja kerrostaloalueet). Musan ja Käppärän välissä vt8:n liittymän ja rinnakkaistien asemakaava on tullut lainvoimaiseksi. Monet kaavoituskohteet tähtäävät liikenteen joustavuuden ja turvallisuuden parantamiseen. Yyterinniemellä on samanaikaisesti yleiskaavan valmistelun kanssa vireillä useiden taajamien asemakaavoittaminen. Yyterin Santojen asemakaava on jo hyväksymisvaiheessa. Kaupunkikeskustassa on vireillä monia projekteja ja asemakaavoja, jotka vaikuttavat kaupungin ilmeeseen ja vetovoimaan. Niistä merkittävimmät sijoittuvat asemanseudulle (mm. matkakeskus) ja Kokemäenjoen rantavyöhykkeelle. Lähiöuudistukseen liittyvä vuorovaikutukseen painottuva Kaikkien Pori- hanke päättyi vuoden lopussa. Pientalotonttien kaavoitus keskittyy edelleen pohjoiselle ja läntiselle kehälle. Lavian suunnittelu jatkuu perustan luomisena.

Kaavoituskatsaus tarjoaa eri osapuolille pohjan muutosten hallintaan ja varautumiseen omien tavoitteiden kannalta.

Kaavoituskatsaus on yksi tärkeä osallistumisväline. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan lehti-ilmoituksella ja se on luettavissa kaupungin internet-sivuilla. Kaavoituskatsaus on nähtävänä kaupunkisuunnittelussa Valtakatu 4, kirjastoissa sekä Porinassa, Yrjönkatu 6B ja se on saatavissa kaupunkisuunnittelusta."

Kaavoituskatsaus 2016-2018

Kartta (pdf, 3.45 Mt)

Selostus (pdf, 42.85 Mt)