Maisema- ja viheralueet

kuva

Porissa voi nauttia luonnosta keskellä kaupunkia, lisäksi luonto näyttäytyy tärkeässä roolissa etenkin Kokemäenjoella, Kokemäenjoen suistossa, Selkämerellä ja Yyterin alueella.

Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön suunnittelusta. Sen tavoitteena on varmistaa hyvän elinympäristön rakentaminen. Yleiskaavoissa varmistetaan tasapainoisen kokonaisuuden syntyminen sisältäen sekä rakennettuja että luonnontilaisia viher- ja virkistysalueita. Lisäksi huolehditaan riittävän laajojen yhtenäisten viheralueiden ja reittien jatkumisesta alueelta toiselle. Asemakaavassa määritellään tarkemmin viheralueiden määrä ja toiminnallinen sisältö sekä säilytetään merkittävät luonnonarvot.

Kaupungin lukuisat puistot ja viheralueet tarjoavat asukkaille monenlaisia elämyksiä ja toimintamahdollisuuksia. Viheralueet ovat tärkeitä niin ihmisten henkisen kuin fyysisen hyvinvoinnin kannalta. Porin kansallinen kaupunkipuisto on laaja yhtenäinen viheraluekokonaisuus, joka ulottuu Katinkurusta, kaupungin keskustan läpi Kalaforniaan saakka. Suomessa on tällä hetkellä kahdeksan kansallista kaupunkipuistoa.

Lisäksi Porissa on valtakunnallisesti arvokkaita maisema-alueita: Yyteri, Ahlainen ja Vihteljärvi – Niemenkylä (osin Porissa). Parhaillaan ympäristöministeriössä on meneillään inventointi, jossa päivitetään maisema-alueverkostoa ja alueita koskevia tietoja. Valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden lisäksi hankkeessa määritellään lukuisia maakunnallisesti arvokkaita kohteita. Päivitysinventointeja tehdään yhteistyössä muun muassa Museoviraston, ELY-keskusten, Metsähallituksen sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa.

Katu- ja puistosuunnittelu on vastuussa kaupungin puistojen ja viheralueiden yleis- ja toteutussuunnitelmien laatimisesta. Myös päiväkotien ja koulujen pihojen sekä lähiliikuntapaikkojen ja ulkoilureittien suunnittelu kuuluu katu- ja puistosuunnittelulle. Puistosuunnittelun yksi tärkeimmistä tehtävistä on toteuttaa mahdollisimman monipuoliset ja viihtyisät viheralueet kaupungin asukkaille ja vierailijoille, samalla vaalien maisema- ja kaupunkikuvaa, luonnon monimuotoisuutta sekä kasvien tuomia valo- ja varjopaikkoja. Vihersuunnitelmien pohjalta kaupungin Puistotoimi toteuttaa sekä ylläpitää ja kunnostaa kohteita. Joidenkin suunnitelmien tai niiden osien toteuttamiset myös kilpailutetaan.

Ympäristöviraston vastuulla ovat kaupungin luonnonsuojelualueet.