Poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut

kuva

Poikkeaminen MRL 171 §

Kunta voi tietyin edellytyksin myöntää poikkeamisen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista. Poikkeamishakemuksen tueksi on aina esitettävä erityinen syy.

Poikkeaminen ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle, vaikeuttaa luonnonsuojelun tavoitteiden saavuttamista eikä vaikeuttaa rakennetun ympäristön suojelemista koskevien tavoitteiden saavuttamista. Poikkeusta ei saa myöntää, jos se johtaa vaikutuksiltaan merkittävään rakentamiseen tai muutoin aiheuttaa merkittäviä haitallisia ympäristö- tai muita vaikutuksia.

Uuden rakennuksen rakentaminen tai vanhan rakennuksen vähäistä suurempi laajentaminen vesistön ranta-alueella, jolla ei ole asemakaavaa tai rakennusluvan myöntämiseen oikeuttavaa yleiskaavaa, tarvitaan myönteinen poikkeamispäätös. Ilman poikkeamista voidaan suoraan rakennusluvalla kuitenkin sallia muun muassa seuraavat rakennushankkeet:

 • Maa- ja metsätalouden tai kalatalouden harjoittamista varten tarpeellinen rakentaminen
 • Olemassa olevan asuinrakennuksen kanssa samaan pihapiiriin kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen
 • Olemassa olevan asuinrakennuksen korjaaminen tai vähäinen laajentaminen


Vähäinen poikkeaminen rakentamista koskevista säännöksistä, määräyksistä, kielloista ja muista rajoituksista voidaan käsitellä rakennusluvan myöntämisen yhteydessä.

Suunnittelutarveratkaisu MRL 16 §, 72 §, 137 §

Suunnittelutarveratkaisussa harkitaan edellytykset rakennusluvan myöntämiselle asemakaavan ulkopuolisilla alueilla, jotka asutuksen tiheyden tai yleiskaavassa olevan määräyksen vuoksi ovat suunnittelutarvealuetta. Suunnittelutarveratkaisumenettelyä sovelletaan myös sellaiseen rakentamiseen, joka ympäristövaikutusten merkittävyyden vuoksi edellyttää tavanomaista lupamenettelyä laajempaa harkintaa. Suunnittelutarveratkaisu tehdään yhdyskuntakehityksen, ympäristöarvojen ja tulevan maankäytön näkökulmasta. Rakentaminen ei saa aiheuttaa haittaa kaavoitukselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle eikä aiheuttaa haitallista yhdyskuntakehitystä. Rakentamisen on oltava sopivaa maisemalliselta kannalta eikä se saa vaikeuttaa erityisten luonnon- tai kulttuuriympäristön arvojen säilyttämistä eikä virkistystarpeiden turvaamista.

Suunnittelutarveratkaisu koskee pääasiassa uutta rakentamista ja jo olemassa olevan rakennuksen merkittävää laajentamista. Suunnittelutarveratkaisua ei tarvita, jos kyseessä on olemassa olevaan asuntoon tai maatilaan kuuluvan talousrakennuksen rakentaminen tai muun olemassa olevan rakennuksen korjaaminen tai asuinrakennuksen vähäinen laajentaminen.

Poikkeamisen tai suunnittelutarveratkaisun hakeminen ja neuvonta

Poikkeamista tai suunnittelutarveratkaisua haetaan kirjallisella lomakkeella ( LOMAKE (pdf, 0.13 Mt)). Hakemuksen liitteeksi tarvitaan:

 • Selvitys kiinteistön omistus- ja hallintaoikeudesta mikäli hakijana on muu kuin lainhuutorekisteriin kirjattu henkilö (esim. kauppakirja, vuokrasopimus, kiinteistökaupan esisopimus)
 • Ote kauppa ja yhdistysrekisteristä (jos hakijana asunto-osakeyhtiö tai yritys)
 • Naapurikiinteistöjen omistajien ja haltijoiden kuuleminen, joka kirjataan sekä hakemuslomakkeen viimeisellä sivulla olevaan naapurinkuulemisosioon että asemapiirrokseen. Tarvittaessa kunta voi suorittaa kuulemisen, jolloin perittävä maksu on 70 € naapuria kohti.
 • Virallinen karttaote hakemuksen kohteena olevasta kiinteistöstä (tilataan Porinasta)
 • Asemapiirros, johon on kirjattu naapurien kuuleminen (mittakaava 1:200 tai 1:500, isot rakennuspaikat 1:1000, asemapiirroksen malli (pdf, 0.17 Mt))
 • Hakemukseen voi halutessaan liittää täydentäviä dokumentteja kuten kuvia, piirustuksia, valokuvia rakennuspaikasta jne.


Hakemus osoitetaan Porin kaupunkisuunnittelulle ja toimitetaan osoitteeseen:

 • Porin kaupungin kirjaamo
  PL 121 (käyntiosoite Yrjönkatu 6B, 2.krs)
  28100 Pori

Poikkeamispäätös tai suunnittelutarveratkaisu ei vielä oikeuta rakentamiseen. Päätöksen voimassaoloaika on 2 vuotta, jonka aikana on haettava rakennuslupaa. Porin kaupunki käsittelee poikkeamiset ja suunnittelutarveratkaisut yleensä noin 1-2 kuukaudessa.

Neuvontaa rakennushankkeeseen ryhtyvälle poikkeamispäätöksen tai suunnittelutarveratkaisun tarpeesta ja hakemusmenettelystä antavat:

 • Porin kaupunkisuunnittelu
  Hannu Lammi
  Kaavoitusinsinööri
  Puh: 044 701 1605
  Valtakatu 4 (7 krs.

 • Ympäristövirasto, rakennusvalvonta
  Valtakatu 11, 28100 Pori

Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut:

Poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista perittävät maksut perustuvat Porin kaupunginvaltuuston 24.3.2014 tekemään päätökseen.

Poikkeaminen MRL 171 §
- kielteinen päätös

470
230
euroa
euroa
Suunnittelutarveratkaisu MRL 16 §, 72 §, 137 §
- kielteinen päätös

470
230
euroa
euroa
Viranomaisten suorittama naapureiden kuuleminen
(MRL 137 §, 171 §, MRA 86 §)
- naapuria kohti

70
euroa
Kunnallisen ilmoituksen julkaiseminen (lehtikuulutus)
- peritään todelliset kuuluttamis- ja ilmoittamiskulut lisättynä 100 € suuruisella käsittelymaksulla


Yksityisille henkilöille annettavat viranomaislausunnot
- lausuntoa kohti
150
euroa
kuva

Hakemus poikkeamiselle tai suunnittelutarveratkaisulle

Lomake (pdf, 0.13 Mt)

Hinnasto ja palautusohje (pdf, 0.01 Mt)

kuva