Lasta lyömätön Satakunta

Lasta Lyömätön Satakunta -hanke aloitti oikeusministeriön rahoittamana Satakunnan poliisilaitoksen aloitteesta syntyneenä hankkeena. Viranomaisyhteistyön tarkoituksena on vähentää lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa perheväkivaltaa sekä lievittää heille siitä aiheutuvia haittoja mukana olevien viranomaistoimijoiden ja julkisyhteisöiden yhteistyönä.

Satakunnan alueelle on rakennettu Internet-pohjainen verkostoitunut toimintamalli palveluketjun kehittämiseksi.
Tavoitteena on sujuvan viranomaisyhteistyön lisääminen lasten pahoinpitely- ja seksuaalisen hyväksikäytön epäilytapausten esiin tuomisessa ja selvittelyssä.

Viranomaiset toivovat lapsiin kohdistuneeseen väkivaltaan puuttumisen lisääntyvän. Tämä on laajalti piilossa pysyvää rikollisuutta, joka on haluttu saada päivänvaloon helpottamalla lastensuojeluilmoituksen tekemistä. Lastensuojelulain 25§ mukaan jokaisella on velvollisuus ilmoittaa lapsiin kohdistuvista seksuaalirikosepäilyistä poliisille ja tehdä lastensuojeluilmoitus.

Lasta lyömätön Satakuna -sivusto on satakuntalaisten viranomaisten käyttöön tarkoitettu työkalu varhaiseen puuttumiseen epäiltäessä lasten pahoinpitelyä tai seksuaalista hyväksikäyttöä. Sivusto on aloitettu Oikeusministeriön myöntämällä hankerahoituksella. Sivustoa päivitetään ja ylläpidetään säännöllisesti. Sivusto auttaa viranomaisia verkostoitumaan ja siten kehittämään toimintaprosesseja. Tähän meitä velvoittaa useat eri lakipykälät.

Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§
"Lapsen huollon tarkoituksena on turvata lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi lapsen yksilöllisten tarpeiden ja toivomusten mukaisesti. Huollon tulee turvata myönteiset ja läheiset ihmissuhteet erityisesti lapsen ja hänen vanhempiensa välillä.
Lapselle tulee turvata hyvä hoito ja kasvatus sekä lapsen ikään ja kehitystasoon nähden tarpeellinen valvonta ja huolenpito. Lapselle on pyrittävä antamaan turvallinen ja virikkeitä antava kasvuympäristö sekä lapsen taipumuksia ja toivomuksia vastaava koulutus.
Lasta tulee kasvattaa siten, että lapsi saa osakseen ymmärtämystä, turvaa ja hellyyttä. Lasta ei saa alistaa, kurittaa ruumiillisesti eikä kohdella muulla tavoin loukkaavasti. Lapsen itsenäistymistä sekä kasvamista vastuullisuuteen ja aikuisuuteen tulee tukea ja edistää."

Rikoslaki 19.12.1889/39 luku 21
Pahoinpitely 578/1995 5§
Törkeä pahoinpitely 654/2001 6§
Lievä pahoinpitely 578/1995 7§

Lastensuojelulaki 10§, 14§, 15§ ja 25§

Laki lasten huollosta ja tapaamisoikeudesta 361/1983 1§

Lastensuojeluilmoitus