Varhaiserityiskasvatus

Varhaiserityiskasvatus sisältää lapsen tuen tarpeiden tunnistamisen sekä tarvittavien tukitoimien suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin.

Erityisen tuen tarve voi olla lapsen elämässä tilapäistä tai muuttaa muotoaan.

Lapsella voi olla erityisiä haasteita kehityksensä eri osa-alueella/alueilla, kuten:

 • fyysisen kehityksen tai motoriikan alueella
 • tarkkaavaisuudessa
 • kielen tai kommunikaation alueella
 • sosiaalisessa tai emotionaalisessa kehityksessä
 • oppimisen valmiuksissa
 • lapsella on jokin vamma (esim. liikunta-, näkö- tai kuulovamma)
 • pitkäaikaissairaus
 • erityisen tuen tarpeet lapsen perheessä

Varhaiskasvatusta järjestetään erityistä tukea tarvitseville lapsille seuraavasti:

Perhepäivähoito

kuva
 • lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää


Tavallisissa päiväkoti ryhmissä

 • lapsiryhmän kokoa voidaan pienentää tai lapsiryhmässä on avustaja


Integroiduissa erityisryhmissä

 • joissa osalla lapsista on tehostetun tai erityisen tuen tarvetta
 • jotka ovat pienempiä kuin tavalliset lapsi ryhmät (12 lasta)
 • joissa työskentelee erityislastentarhanopettaja

Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma

Kaikille lapsille laaditaan varhaiskasvatuksessa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) tai esiopetussuunnitelma. Jos lapsella on erityisen tuen tarvetta, lapsen tarvitsema tuki kirjataan päiväkodissa tai perhepäivähoidossa olevan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Siihen kirjataan lapsen kehityksen ja oppimisen tukeen liittyvät vastuut ja työnjako, tukitoimenpiteet sekä niiden toteuttamistapa ja arviointi. Suunnitelma laaditaan yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatushenkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa.

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma

Esiopetusikäisille lapsille laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma sekä tarvittaessa erityisen tuen päätökseen perustuva henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma sekä HOJKS laaditaan yhteistyössä vanhempien, varhaiskasvatuksen henkilöstön ja muiden lasta hoitavien asiantuntijoiden kanssa. Suunnitelman toteutuksesta vastaavat varhaiskasvatuksen työntekijät.