Esiopetus Porissa

20.8.2018 alkavaan esiopetukseen on haku 5.-16.2.2018. Jos lapsi on jo kunnallisessa päiväkodissa, häntä ei tarvitse hakea erikseen esiopetukseen. Perhepäivähoidossa tai ryhmäperhepäivähoidossa olevat asiakkaat tekevät varhaiskasvatuksen sisäisen siirtohakemuksen Suomi.fi-tunnistautumisen kautta.

Esiopetus on suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatus- ja opetustoimintaa. Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus on maksutonta ja siihen kuuluu perusopetuslain mukaisen matkaedun saaminen, mikäli edellytykset täyttyvät.

Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Laissa ei säädetä lapsen velvollisuudesta osallistua perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn esiopetukseen. Huoltajat voivat päättää myös kotona toteutettavasta esiopetuksen tavoitteet saavuttavasta toiminnasta tai esiopetuksen toteuttamisesta muun kuin perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen järjestäjän toimesta. Virallisen esiopetusjärjestelmän ulkopuolella lapsille annettava esiopetus katsotaan perusopetuksen tavoin kotiopetusta vastaavaksi, vaikka se olisi organisoitu esiopetuksen tavoin ja vastaisi esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa esiopetukselle asetettuja tavoitteita (HE 135/2014 vp). Esiopetuksen henkilöstöllä ja huoltajilla on yhteinen kasvatusvastuu lapsesta. Esiopetusta tulee järjestää myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville lapsille ja niille, jotka aloittavat perusopetuksen vuotta säädettyä myöhemmin. Pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jona lapsi täyttää kuusi vuotta. Tällöin lapsella on oikeus saada esiopetusta päivähoidossa jo viisivuotiaana.

kuva


Porissa esiopetus toteutuu sivistystoimen alaisena Porin kaupungin päiväkotien ryhmissä. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen toteuttamisesta vastaa ryhmän lastentarhanopettaja yhdessä muun henkilökunnan kanssa. Lisäksi Porissa esiopetusta antavat yksityiset päiväkodit ja koulut.

Suurin osa esiopetusikäisistä lapsista tarvitsee esiopetuksen lisäksi myös sitä täydentävää varhaiskasvatusta. Tuolloin esiopetus tapahtuu päiväkotien kokopäiväryhmissä.

Vuosittain on noin 200 lasta, jotka osallistuvat vain esiopetukseen. Esiopetusta antavat puolipäiväryhmät vaihtelevat esikouluikäisten määrän ja perheiden tarpeiden mukaan vuosittain. Esiopetuksen toimintapäivät päättää sivistyslautakunta vuosittain. Kuluvalla toimintakaudella pelkkää esiopetusta (4h/pvä) antavia päiväkoteja ovat Uudenniityn päiväkoti (Kyläsaaren koulu), Söörmarkun päiväkoti (Söörmarkun ja Kankaan koulut), Enäjärven päiväkoti (Enäjärven koulu), Ruosniemen päiväkoti, Päiväkoti Pohjatuuli, Väinölän päiväkoti, Koivukujan päiväkoti (Noormarkun yhtenäiskoulu), Liinaharjan päiväkoti, Onnenkiven päiväkoti (Meri-Porin yhtenäiskoulu). Seuraavan toimintakauden (alkaa 17.8.17) esiopetusta antavat päiväkotien puolipäiväryhmät selviävät kesäkuuhun mennessä.

kuva

Vuorohoidon (mm. ilta- ja viikonloppuhoito) esiopetuksessa korostuu hoitoaikojen epäsäännöllisyydestä johtuen selkeä ja johdonmukainen ajan, vuorokaudenaikojen ja päivien rytmitys. Vuorohoidon esiopetus on kokonaisvaltaista, eheyttävää ja sen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa korostuu lapsen yksilöllisyyden huomioiminen. Vuorohoidon esiopetuksessa lapsen läsnäolo voi olla hyvinkin epäsäännöllistä. Esiopetus ajoitetaan siten, että se annetaan lapsen hoitoaikojen puitteissa päiväaikaan.

Esiopetuksen keskeisenä tehtävänä on edistää lapsen suotuisia kasvu-, kehitys, ja oppimisedellytyksiä. Siinä tuetaan ja seurataan fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä ennaltaehkäistään mahdollisesti ilmeneviä vaikeuksia. Tärkeää on vahvistaa lapsen tervettä itsetuntoa myönteisten oppimiskokemusten avulla sekä tarjota mahdollisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen muiden ihmisten kanssa. Lapsen kokemusmaailmaa rikastutetaan ja häntä autetaan suuntautumaan uusiin kiinnostuksen kohteisiin. Periaatteena esiopetuksessa on lasten innostaminen oppimaan uusia asioita oman kiinnostuksensa mukaisesti leikin ja toiminnan kautta, eheyttävän kokonaisopetuksen avulla.

Esiopetuksessa taataan lapsille tasavertaiset mahdollisuudet oppimiseen ja koulun aloittamiseen. Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kehityksen kannalta ja sisällöllisesti johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden.

Enemmän tietoa Porin kaupungin esiopetuksesta löytyy tämän sivun yläkulmassa olevasta esiopetussuunnitelmasta.