Varhaiskasvatusmaksujen määräytyminen 1.1.2018 alkaen


Varhaiskasvatusmaksujen määräytymisperusteet ja maksujen perusteena olevia tuloja koskevat määräykset sisältyvät lakiin ja asetukseen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä tuloina otetaan huomioon veronalaiset ansiotulot (bruttotulot) ja pääomatulot (esim. vuokratulot, joista saa vähentää kulut) sekä verosta vapaat tulot (esim. elatusapu ja ‑tuki). Jos kuukausitulot vaihtelevat, otetaan kuukausituloina huomioon viimeksi kuluneen vuoden keskimääräinen kuukausitulo.

Laki varhaiskasvatuksen maksuista määrää, että varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon ja tulojen mukaan.

Kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon mukaan prosenttiosuutena yhteenlasketun kuukausitulon siitä osasta, joka ylittää taulukossa mainitun vähimmäistulorajan. Perheen kokoon otetaan huomioon vanhemmat tai muut huoltajat ja heidän kanssaan yhteistaloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

perheen koko, henk.
Tuloraja €/kk
maksu korkeimman maksun tuloraja €/kk
2 2 050
10,7% 4 760
3 2 646
10,7% 5 356
4 3 003
10,7% 5 713
5 3 361
10,7% 6 071
6 3 718
10,7% 6 428


yli 6, tulorajaan lisätään 138 € jokaisesta seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta

  • Korkein kuukausimaksu voi olla 290 €/kk
  • Alle 27 €:n maksua ei peritä


Suomi.fi-tunnistautumisen kautta voitte toimittaa tuloliitteet sähköisesti varhaiskasvatusmaksun määrittämistä varten tai ilmoittaa hyväksyvänne korkeimman maksun, jolloin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa.
Suomi.fi-tunnistautuminen, kirjautumiseen tarvitaan pankkitunnukset/mobiilivarmenne.

Kunta määrää enimmäismaksun, jos perhe ei ilmoita tulojaan kuukauden kuluessa varhaiskasvatuksen alkamisesta.

Perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta peritään taulukon maksuprosentin mukaan määräytyvä maksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.

Osa-aikaisesta varhaiskasvatuksesta (4h/pvä) peritään kuukausimaksu, joka on 55 % perheelle tulojen mukaan määräytyvästä nuorimman lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta peritään samansuuruinen maksu kuin nuorimmasta, kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on 20 % ensimmäisen lapsen maksusta.

  • Korkein kuukausimaksu voi olla 160 €/kk
  • Alle 27 €:n maksua ei peritä


Mikäli hoidon tarve on säännöllisesti (vähintään 3 kk) alle 150t/kk, voidaan valita joku hoitoaikavälys. Hoidon alkaessa tuntivälys määritellään perheen kanssa hoitosopimuksessa. Hoitoaikavälystä ei muuteta kesäkuukausiksi. Maksu määritellään ja peritään sovitun hoitoaikavälyksen mukaisesti. Mikäli kuukauden sovittujen tuntien määrä ylittyy, peritään perheeltä korkeampi maksu.

  • enintään 60 h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 45 %
  • enintään 84h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 55 %
  • enintään 107h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 65 %
  • enintään 130h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 80 %
  • enintään 150h/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 90 %
  • 151h tai yli/kk, asiakasmaksun suuruus täydestä maksusta on 100 %