Varhaiskasvatuksen ABC

Kenelle päivähoitopalvelut on tarkoitettu? Varhaiskasvatuspalvelut Päivähoitoon hakeminen

Päivähoitopaikkaan tutustuminen

Päivähoitomaksut

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen Päivähoidon arki Lapsen tuominen ja noutaminen päivähoidosta Sairaan lapsen hoito ja tapaturmat Muuta Keneltä voi kysyä lisätietoja
kuva

Kenelle varhaiskasvatuspalvelut on tarkoitettu?

Alle kouluikäisten lasten vanhemmilla on lakiin perustuva oikeus äitiys- ja vanhempainrahakauden päätyttyä valita lasten hoidon järjestämisessä seuraavien kolmen vaihtoehdon välillä:

Järjestää lapsen hoito kotihoidon tuella, jos perheessä on alle 3-vuotias lapsi ks. kotihoidontuki .

Viedä lapset kunnalliseen päivähoitopaikkaan ks. päiväkodit, perhepäivähoito

Järjestää hoito yksityisen hoidon tuella tai palvelusetelillä (yksityinen päivähoitopaikka tai palkattu lastenhoitaja kotona), ks. yksityinen päivähoito

Edellä mainittujen lisäksi Porissa järjestetään avoimia varhaiskasvatuspalveluja, jotka on tarkoitettu niille perheille, joilla ei ole tarvetta päivähoitopaikkaan ks. avoimet päiväkodit .

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut ovat kokonaisuus, jossa yhdistyvät lapsen oikeus varhaiskasvatukseen ja huoltajien oikeus saada lapselleen hoitopaikka.

Varhaiskasvatuksella edistetään suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti lasten tasapainoista kasvua, kehitystä ja oppimista. Toiminta perustuu kasvatushenkilöstön ja vanhempien yhteistyöhön, jossa lapsen vanhemmat ja varhaiskasvatuksen henkilökunta sitoutuvat toimimaan yhdessä lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen prosessien tukemisessa.

Varhaiskasvatuspalveluja toteutetaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä avoimissa varhaiskasvatuspalveluissa. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut (avointenpäiväkotien lastenkerhot ja perhekerhot) on tarkoitettu perheille, joilla ei ole tarvetta varsinaiseen hoitopaikkaan.

Varhaiskasvatusta järjestetään osa- tai kokopäiväisenä sekä vuorohoitona. Osapäivähoitoa on korkeintaan neljä tuntia päivässä kestävä varhaisakasvatus.

kuva

Subjektiivinen oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuslaki takaa kaikille lapsille oikeuden saada varhaiskasvatusta 20 tuntia viikossa. Pakollista varhaiskasvatus ei kuitenkaan ole.

Perheen ja/tai lapsen kokonaistilanteen mukaan vaihtoehdot ovat:

1) Oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen (yli 20t/vko).

Jos huoltajat työskentelevät kokoaikaisesti tai opiskelevat päätoimisesti tai toimivat yrittäjinä, lapsella on oikeus kokoaikaiseen hoitopaikkaan.

2) Oikeus varhaiskasvatukseen enintään 20t/viikossa

Kun toinen vanhemmista on kotona, lapsen oikeus varhaiskasvatukseen on 20 tuntia viikossa.

Esimerkkejä:

  • Vanhempi on äitiys-, isyys- tai hoitovapaalla tai kotihoidontuella.
  • Työtön työnhakija sen jälkeen, kun työttömyys on kestänyt kaksi kuukautta. Työllistymisen tapahtuessa hoitoa laajennetaan välittömästi samassa yksikössä.
  • Vanhempi on eläkkeellä.
  • Vanhempi on vuorotteluvapaalla
  • vanhempi on lomautettuna (yli 2kk).


3) Oikeus harkinnanvaraiseen 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen

Kun toinen vanhemmista on kotona, voi 20 tuntia laajempi varhaiskasvatus tulla kyseeseen lapsen tai perheen tarpeesta johtuvasta syystä. Laajempi tarve määritellään erikseen lapsen ja perheen tilanteen mukaan ja se voi tarkoittaa esimerkiksi 25 tai 30 tuntia viikossa. Laajempi oikeus myönnetään ensisijaisesti määräajaksi.

Esimerkkejä:

  • Kotona olevan vanhemman psyykkinen tai fyysinen sairaus
  • Äkillinen kriisi perheessä
  • Raskauteen liittyvä komplikaatio.


Jos lapsen harkinnanvaraisen varhaiskasvatuksen tarve on laajempi kuin 20 tuntia, perheen tulee tehdä kirjallinen hakemus laajemmasta hoidontarpeesta ja toimittaa se varhaiskasvatuksen aluejohtajalle. Hakemus löytyy kohdasta varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hakeminen.

4) Esiopetus ja täydentävä varhaiskasvatus

Varhaiskasvatusta ei ole järjestettävä, kun lapsi osallistuu perusopetuslaissa tarkoitettuun esiopetukseen (4h/pvä). Varhaiskasvatusta on tällöin kuitenkin järjestettävä osa-aikaisesti, mikäli lapsella on oikeus laajempaan varhaiskasvatukseen.


Varhaiskasvatuspaikka säilyy siihen asti, kunnes lapsi menee kouluun. Väliaikaisesti lapselle voidaan tarjota myös toinen hoitopaikka esimerkiksi kesälomien aikana päivystävä päiväkoti tai perhepäivähoitajan lomien aikana varahoitopaikka.

Varhaiskasvatuspaikan takuu: Jos lapsi on palaamassa heti tai viimeistään seuraavan toimikauden alussa äitiys- ja vanhempainrahakauden sekä isäkuukauden ja mahdollisten vuosilomapäivien jälkeen takaisin varhaiskasvatukseen, hän pääsee samaan paikkaan takaisin. Perhepäivähoidossa takuu on ehdollinen ja edellyttää, että perhepäivähoitajalla on sillä hetkellä vapaita paikkoja. Asiasta on sovittava ko. varhaiskasvatuspaikan esimiehen/perhepäivähoidon ohjaajan/varhaiskasvatuksen palveluvastaavan kanssa.

Varhaiskasvatuspalveluja järjestetään sekä kunnallisina että yksityisinä.

Päiväkodeissa on ryhmiä sekä alle 3-vuotiaille että yli 3-vuotiaille lapsille. Päiväkodit ovat auki pääsääntöisesti klo 6.30–17.15.,tarvittaessa jousto klo 6.00–18.00 välillä.

Ympärivuorokautista vuorohoitoa järjestetään Päiväkoti Veturitallissa. Lisäksi kahdessa päiväkodissa on muuta vuorohoitoa.

Perhepäivähoitoa on perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva perhepäivähoito sekä ryhmäperhepäivähoito

Avoimet päiväkodit tarjoavat vaihtoehdon koko- tai osapäiväiselle varhaiskasvatukselle. Kotihoidossa olevalla lapsella on kerhossa mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan lapsiryhmässä. Toiminta on osaviikkoista ja osapäiväistä sekä maksutonta. Kerhoissa ei tarjota aterioita vaan lapset syövät kerhopäivän aikana omat eväät.

Avoimissa päiväkodeissa järjestetään myös perhekerhotoimintaa, jossa lapsiperheillä on tilaisuus tavata muita lapsiperheitä. Toiminta painottuu vapaaseen leikkiin ja perheiden yhdessäoloon.Toimintaan osallistuvat siis lapset ja aikuinen yhdessä.

Kerhotoimintaan osallistuminen ei vaikuta Kelan maksamaan kotihoidon tukeen.

Esiopetus

Oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuotena lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen (4 tuntia/päivä) tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen. Esiopetus järjestetään Porin kaupungin päiväkodeissa. Osa ryhmistä toimii koulujen tiloissa. Esiopetuksen lisäksi lapsi voi olla täydentavässä varhaiskasvatuksessa, jos hänellä on oikeus laajempaan (yli 20h/viikko) varhaiskasvatukseen. Linkki esiopetussivulle

Päivähoitoon hakeminen

Hakemus kunnalliseen varhaiskasvatukseen tulee jättää viimeistään neljä kuukautta ennen toivottua hoidon alkamispäivää. Hakemus kannattaa toimittaa mahdollisimman ajoissa, vaikka tarkka hoidon alkamisajankohta ei olisi vielä selvillä. Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, tulee varhaiskasvatuspaikkaa hakea niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennenkuin hoidon tarve alkaa. Esimerkiksi silloin, kun ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi/ hakee koulutukseen, pitää jo hakea lapselle varhaiskasvatuspaikkaa. Lisätietoihin voi merkitä, että ottaa paikan vastaan, kun työ/opiskelupaikka on varmistunut.

Päiväkotien puolipäiväpaikkojen hakuaika ja 6 -vuotiaiden lasten haku esiopetukseen elokuussa alkavaa uutta toimikautta varten on vuosittain helmi- maaliskuussa. Vaihtoehtona päiväkodin 3-5 – vuotiaiden lasten puolipäivähoidolle voi hakea kerhomuotoisiin avointen päiväkotien ryhmiin. Hakuaika ilmoitetaan paikallisissa lehdissä sekä Sivistyskeskuksen nettisivuilla. Vapautuvia paikkoja voi tiedustella ympäri vuoden.

kuva

Päiväkotien kokopäiväpaikoille ja perhepäivähoitoon ei ole vuosittaista hakuaikaa, vaan hakemuksia otetaan vastaan jatkuvasti. Hakukaavakkeet ja lisätietoja

Hakija saa päätöksen varhaiskasvatuspaikasta. Perhe voi perua hakemuksen ilmoittamalla perumisesta sen alueen palveluvastaavalle, josta paikkaa on ensisijaisesti toivottu. Perheen kieltäytyessä myönnetystä hoitopaikasta, noudatetaan yllä mainittua neljän kuukauden järjestelyaikaa uutta hoitopaikkaa järjestettäessä.

Yksityiseen päivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. yksityinen päivähoito

Päivähoitopaikkaan tutustuminen

Varhaiskasvatuspäätöksen saavuttua tulee olla yhteydessä hoitopaikkaan ja sopia vanhempien ja lapsen tutustumisesta paikkaan ennen varsinaisen hoidon alkua. Hyvin järjestetty tutustumisjakso helpottaa hoidon aloittamista sekä lapsen, että perheen kannalta. Sujuva aloitus antaa suotuisat lähtökohdat lapsen viihtymiselle sekä vanhempien ja henkilökunnan väliselle kasvatuskumppanuudelle.

kuva

Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatuspaikassa henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma yhteistyössä vanhempien kanssa. Esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan esiopetuksen oppimissuunnitelma.

Päivähoitomaksut

Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät prosenttiosuutena perheen bruttotuloista. Maksut vaihtelevat perheen koon ja tulojen sekä hoitoajan mukaan maksuttomasta hoidosta enintään 290 euron (1.8.2016 alkaen) kuukausimaksuun lasta kohden. Maksun suuruuteen vaikuttaa myös hoitoajan kesto sekä poissaolot. Perhe toimittaa tuloselvityksen bruttotuloistaan Sivistyskeskukseen. Tulotodistukset voi lähettää myös sähköisesti kohdasta varhaiskasvatuksen sähköinen asiointi. Tuloselvitystä ei tarvita, jos perhe suostuu korkeimpaan maksuun. Korkein hoitomaksu on maksettava myös silloin, jos ei toimita tarvittavia tulotietoja tai ne ovat puutteellisia. Korkeimman varhaiskasvatusmaksun voi hyväksyä myös sähköisesti, jolloin tulotodistuksia ei tarvitse toimittaa. päivähoidonsähköinenasiointi

Huoltajat saavat varhaiskasvatusmaksuista päätöksen. Kuukausimaksu laskutetaan aina seuraavan kuukauden puolivälissä. Maksumuutoksista keskustellaan päiväkodin johtajan/perhepäivähoidon ohjaajan kanssa.

kuva

Maksut kesällä

Heinäkuu on maksuton kuukausi, jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut viimeistään edellisen vuoden elokuussa. Jos varhaiskasvatus on alkanut myöhemmin, peritään myös heinäkuulta maksu. Tällöin laskutetaan koko kuukauden maksu, mikäli lapsi on ollut heinäkuussa hoidossa yhdenkin päivän. Jos lapsi on ollut poissa koko kuukauden, peritään puolen kuukauden maksu.

Kesä-, heinä- ja elokuu ovat maksuttomia, jos vanhempi/huoltaja ilmoittaa huhtikuussa varhaiskasvatuksessa suoritettavan kyselyn yhteydessä, että hoitopaikkaa ei käytetä ollenkaan ko. kuukausien aikana. Maksuttomuus edellyttää kahden perättäisen tai kaikkien kolmen kuukauden valitsemista.

varhaiskasvatusmaksuista tarkemmin

Hoitosuhteen alkaminen ja päättyminen

Varhaiskasvatus alkaa varhaiskasvatuspäätöksessä vahvistetusta hoidon aloituspäivämäärästä alkaen. Kun lapsi on otettu kunnallisen varhaiskasvatuksen piiriin, hän säilyttää hoitopaikkansa kouluikään saakka, ellei perhe irtisano paikkaa. Jos perhe muuttaa toiseen kuntaan, lapsi säilyttää hoitopaikan muuttoa seuraavan kuukauden alkuun saakka.

Varhaiskasvatuspaikkaan lapsi/lapset tutustuvat yhdessä vanhemman kanssa. Tutustumisesta sovitaan yhdessä hoitopaikan henkilöstön kanssa. Hoitomaksu peritään myös tutustumisaikana silloin, kun lapsi jää hoitopaikkaan ilman vanhempia.

Jos uusi hoitosuhde alkaa tai lapsen hoito päättyy kesken kalenterikuukauden, maksuna peritään perheelle määrätty kuukausimaksu jaettuna toimintapäivien ja kerrottuna hoitopäivien lukumäärällä.

Jos lapselle haettua ja myönnettyä päivähoitopaikkaa ei oteta vastaan, eikä hoitopaikkaa ole peruttu ennen päätöksen mukaista hoitosuhteen alkamispäivämäärää, peritään puolet kuukausimaksusta.

Kunnallinen päivähoitopaikka on irtisanottava kirjallisesti/sähköisesti hyvissä ajoin ennen hoitosuhteen päättymistä. varhaiskasvatuspaikan irtisanominen

Päivähoidon arki

Kokopäivähoidossa tarjotaan hoidon ajankohdan ja pituuden mukaan tarvittavat ateriat seuraavasti: aamiainen n. klo. 8.00, lounas n. klo.11.00–11.30, välipala n. klo. 14.00. Osapäivähoidossa ja esiopetuksessa tarjotaan lounas. Ilta- ja vuorohoidossa oleva lapsi saa hoitoajasta riippuen myös päivällisen ja iltapalan. Ruoka-aineallergioista on oltava lääkärin tai terveydenhoitajan todistus. Varhaiskasvatuksessa on käytössä Porin kaupungin ruokalista.

Varhaiskasvatuksen ravitsemuskäsikirja tarjoaa tietoa muun muassa lasten ravitsemussuosituksista, ruokakasvatuksesta, ruokavalion koostamisesta, hammasterveydestä sekä elintarvikkeiden valinnan ja ruokalistasuunnittelun suuntaviivoista. Varhaiskasvatuksen_ravitsemuskasikirja.pdf (pdf, 2.25 Mt)

Varhaiskasvatuksessa järjestetään lapselle iän ja kehitystason mukaista toimintaa. Perushoitoon kuuluvat myös päivälepo ja ulkoilu.

kuva

Hoitoon tuodaan lapselle sisätossut, riittävä määrä vaihtovaatteita sekä sisä- ja ulkoiluvaatteet erikseen. Kura-aikana saappaat ja kurahousut ovat välttämättömät. Talvella on huolehdittava, että lapsella on tarpeeksi riittävän lämpimiä vaatteita sekä asianmukaiset jalkineet.Varhaiskasvatuksessa pyritään ulkoilemaan joka säällä.

Vanhemmat huolehtivat lastensa vaatteiden huollosta, pesusta ja kunnostuksesta. Lapsen unilelu pestään kotona vähintään kerran kuukaudessa,suosituslämpötila 60°.

Vaippaikäisille tuodaan hoitoon omat vaipat ja huolehditaan niiden riittävyydestä. Lapsen tutit tulee merkitä. Tutit tuodaan päiväkotiin kannellisessa muovirasiassa, jossa niitä myös säilytetään. Tutit puhdistetaan kotona keittämällä ne 1-2 kertaa viikossa.

Vanhemmat huolehtivat lapsensa käsien pesun aamulla päivähoitoon tultuaan ja lasten tullessa päivähoidosta kotiin.

Lapsen hampaiden hoito on kodin vastuulla. Suun terveydenperustan muodostumisen kannalta on tärkeää, että lapsi omaksuu varhain tavan harjata hampaansa säännöllisesti vähintään kaksi kertaa päivässä aamuin ja illoin. Vuorohoidossa olevien lasten hampaiden harjaaminen hoidetaan hoitopäivinä toimintayksiköissä.

Lapsen tuominen ja noutaminen päivähoidosta

Lapsen huoltajat ovat vastuussa lapsen turvallisuudesta päivähoitoon tultaessa siihen asti, kun lapsi on luovutettu työntekijöiden valvontaan ja vastaavasti hoitopäivän jälkeen vastuu siirtyy huoltajille, kun lapsi on luovutettu huoltajien valvontaan.

kuva

Lähtökohtana varhaiskasvatuksessa on, että huoltajat tuovat ja noutavat lapsen hoidosta. Poikkeustilanteista sovitaan erikseen henkilökunnan kanssa. Päivähoidosta ei luovuteta lapsia alle 18-vuotiaalle hakijalle.

Sairaan lapsen hoito ja tapaturmat

Sairasta lasta ei saa viedä päivähoitoon. Päivähoitopaikkaan tulee ilmoittaa

kuva
lapsen poissaolosta. Tietoja lasten tavallisimmista tartunta-taudeista, sekä ohjeita siitä, kuinka pitkän hoidosta poissaoloajan ne vaativat, saa neuvolasta. Sairauden jälkeen on toivottavaa, että lapsi on hoidosta poissa vähintään yhden kuumeettoman päivän. Lapsen voi viedä päivähoitoon sairauden jälkeen sitten, kun hän voi osallistua normaaliin toimintaan mm. ulkoiluun.

Mikäli lapsi todetaan hoitopäivän aikana sairaaksi, siitä ilmoitetaan vanhemmille. Jos lapselle tapahtuu päivähoidossa tapaturma, ilmoitetaan lapsen vanhemmalle tapahtuneesta. Ensisijaisesti vanhempi vie lapsen tarvittavaan hoitoon. Kunnallisen varhaiskasvatusken piirissä olevilla lapsilla on Porin kaupungin toimesta tapaturmavakuutus (pdf, 0.01 Mt), joka kattaa päivähoidossa tapahtuneet tapaturmat.

Hygieniatiedote vanhemmille (pdf, 0.02 Mt)

Muuta

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat vaitiolovelvollisia, heillä ei ole lupaa ilmaista ulkopuolisille tietoonsa tulleita perhettä tai lasta koskevia asioita. Lasta hoitavien henkilöiden kanssa on tarpeellista keskustella sellaisista kodin asioista ja tapahtumista, joilla saattaa olla merkitystä lapsen hyvinvoinnin ja hänen käyttäytymisensä ymmärtämisen kannalta.

Keneltä voi kysyä lisätietoja

Lisätietoja varhaiskasvatukseen liittyvistä asioita voitte kysyä lapsenne hoitopaikan kasvatushenkilöstöltä tai varhaiskasvatuksen palvelusta.

Varhaiskasvatuksen palvelunumero: 02 623 4350; arkisin klo 9-11
Varhaiskasvatuksen s-posti: varhaiskasvatus(a)pori.fi

takaisin alkuun

kuva