Tonttiliittymien rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslain 88 §:n (Tonttiliittymä ja pääsytie) mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kustannuksellaan tonttiliittymän rakentamisesta ajoradan reunasta kiinteistölleen. Laki on tullut voimaan 1.1.2000. Porin kaupungin tekninen lautakunta on 4.4.2000 hyväksynyt tonttiliittymien rakentamista koskevat periaatteet.

Tonttiliittymien rakentamisperiaatteet (pdf, 0.03 Mt)

Tonttiliittymän rakentaminen katualueella edellyttää katutyöilmoituksen tekemistä. Tonttiliittymän suunnitteluun liittyvissä epäselvissä tapauksissa on oltava ennakkoon yhteydessä teknisen palvelukeskuksen palvelupiste Porinaan.

Katso tarkemmin kohdasta
Katutyöluvat

Tonttiliittymän rakentaminen ja siitä aiheutuvat kustannukset kuuluvat kiinteistölle

Kiinteistön omistajan tai haltijan on kustannuksellaan huolehdittava tonttiliittymän (pääsytien) rakentamisesta ajoradan reunasta alkaen kiinteistölleen. Ajoradalla tarkoitetaan tässä autoliikenteen ajorataa. Tonttiliittymän rakentamiseen kuuluvat myös sadevesien esteetöntä johtamista varten tarvittavat rummut ja myös pääsääntöisesti muut kuivatuslaitteet, liittymän rakentamisen vuoksi tarpeelliset valaisinpylväiden, laitteiden ja johtojen siirrot, mahdolliset linja-autopysäkkien siirrot sekä reunakivien muutostyöt. Asfalttipintaisella kadulla ajoradan ja kevytväylän tai ajoradan ja jalkakäytävän välinen tonttiliittymän osuus on rakennettava kokonaan asfalttipintaisena. Tonttiliittymä on varustettava vähintään 30 cm levyisellä asfalttilipalla jos asfalttipintaisen ajoradan ja tontin välissä ei ole erillistä kevytväylää tai jalkakäytävää. Myös nämä asfaltointityöt kuuluvat tonttiliittymän rakentamiseen. Kiinteistön omistaja tai haltija joutuu siis kustannuksellaan teettämään tai tekemään tonttiliittymänsä rakennustyötä myös kaupungin omistamalla katualueella.

Katualueella tapahtuvaa tonttiliittymän rakentamista varten on tehtävä katutyöilmoitus

Kiinteistön omistajan tai haltijan on tehtävä katutyöilmoitus tonttiliittymän rakentamisesta. Katutyöilmoitus tehdään katualueella suoritettavaa työtä varten. Katutyöilmoituksen voi tehdä Porin kaupungin teknisen palvelukeskuksen palvelupiste Porinassa, osoite Yrjönkatu 6 B, puh. 044 701 9722 (Jukka Latva). Jos kysymyksessä on olemassa olevan vanhan tonttiliittymän siirtäminen toiseen kohtaan, on siihen haettava ensin rakennusvalvonnasta. Rakennusvalvonta pyytää asiaan katu- ja puistosuunnittelun lausunnon. Rakennusvalvonnan lupa on liitettävä katutyöilmoitukseen.

Tonttiliittymän suunnittelussa huomioitavia asioita

Porin kaupungin rakennusjärjestyksessä on annettu määräyksiä tonttiliittymien lukumääristä ja niiden sallituista leveyksistä. Omakotitontille sallitaan yksi neljä metriä leveä tonttiliittymä, muiden tonttien osalta määräykset selviävät tarkemmin rakennusjärjestyksestä.

Tonttiliittymän katualuetta koskevat kuivatus-, sijainti- ja mitoitusjärjestelyt on epäselvissä tapauksissa tarkistettava etukäteen katu- ja puistosuunnittelusta, osoite Yrjönkatu 6B, Pori, puh. 044 701 1685 (Irma Lehto) ja 044 701 1697 (Jari Piikkilä) tai 044 701 4181 (Johanna Kalaoja).

Katuvalaisinpylvään siirtämisestä aiheutuneet kustannukset

Katuvalaisinpylvään siirtokustannuksista on teknisen palvelukeskuksen ja Porin Energian kesken sovittu seuraavaa:
Katuvalaisinpylvään siirtokustannukset (pdf, 0.02 Mt)

Katujen uudisrakennuskohteet

Kiinteistönomistaja tai haltija maksaa tilaamastaan katuvalaisinpylvään siirrosta kaupungille kiinteän 350 euroa (sisältää alv) suuruisen korvauksen. Ylimenevä osuus todellisista siirtokustannuksista suoritetaan katurakennusmäärärahoista. Asiaakkaan laskutuksen hoitaa siirtotyön suorittajana Pori Energia.

Muut katukohteet
Kiinteistönomistaja tai haltija maksaa tilaamastaan katuvalaisinpylvään aiheuttamasta siirrosta aiheutuneet kustannukset kokonaisuudessaan. Asiakkaan laskutuksen hoitaa siirtotyön suorittajana Pori Energia.

Molemmissa tapauksissa pylvään siirto voidaan tehdä jos se on valaistusteknisesti mahdollista ja esimerkiksi tonttiliittymän sijainnin vuoksi perusteltua.
Asiasanat: tontti, rakennuskohde