Yleisötapahtumat

kuva


Kokoontumislaki 22.4.1999/530 säätelee yleisten kokousten ja yleisötilaisuuksien järjestämistä.

Yleisellä kokouksella tarkoitetaan kokoontumilaissa mielenosoitusta tai muuta kokoontumisvapauden käyttämiseksi järjestettyä tilaisuutta, johon muutkin kuin nimenomaisesti kutsutut voivat osallistua tai jota he voivat seurata. Lain 6 §:n mukaan jokaisella on oikeus osallistua yleiseen kokoukseen.

Yleisen kokouksen saa järjestää ulkona yleisellä torilla, aukiolla, katualueella tai muussa kokoustarkoitukseen soveltuvassa yleisessä paikassa ilman omistajan tai haltijan lupaa.

Järjestäjän on tehtävä yleisellä paikalla järjestettävästä kokouksesta suullisesti tai kirjallisesti ilmoitus kokouspaikan poliisille vähintään kuusi tuntia ennen kokouksen alkamista.

Yleisessä kokouksessa saa käyttää julisteita, tunnuksia, äänenvahvistimia ja muita tavanomaisia kokousvälineitä sekä tilapäisiä rakennelmia. Järjestäjän on huolehdittava siitä, etteivät ne aiheuta vaaraa tai kohtuutonta haittaa osanottajille, sivullisille tai ympäristölle.

Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yleisölle avoimia huvitilaisuuksia, kilpailuja, näytöksiä ja muita niihin rinnastettavia tilaisuuksia, joita ei ole pidettävä yleisinä kokouksina. Yleisötilaisuuden järjestäjän on hankittava järjestämispaikan omistajan tai haltijan suostumus paikan käyttämiseen tilaisuutta varten. Lisäksi järjestäjän on tehtävä yleisötilaisuuden järjestämisestä kirjallinen ilmoitus järjestämispaikan poliisille.

Porin kaupungin lupa maanomistajana yleisötilaisuuden järjestämiselle on anottava Teknisen palvelukeskuksen kiinteistövarallisuudesta. Lupa on maksullinen.

Yleisten alueiden käyttölupahakemus
Ohje vastuullisen yleisötilaisuuden järjestämiseksi Porissa (pdf, 3.43 Mt)

Hakemuksen voi myös noutaa ja palauttaa

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B
puh. (02) 623 4100

Vastuuhenkilöt

Kasvihuonepuutarhuri Mari Sainio
puh. 044 701 1764

Vastuualueen päällikkö Ismo Ahonen
puh. 044 701 1751