Tonttien hakumenettelyt

kuva

Omakotitonttien luovuttaminen

Arvontamenettely ja jatkuva haku

Porin kaupunki luovuttaa omakotitontteja kahdella tavalla. Uudet tontit luovutetaan arvontamenettelyssä vuosittain kesä-elokuussa. Kaupungille palautuneista rakentamattomista tonteista järjestetään arvontamenettely aina tarvittaessa. Hakuajat päättyvät erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Arvontamenettelyssä vapaiksi jääneitä tontteja luovutetaan jatkuvasti. Kummassakin luovutustavassa tontteja haetaan ensisijaisesti sähköisen tonttihaun kautta tai vaihtoehtoisesti paperisella lomakkeella.

Arvontamenettelyssä hakijan tulee esittää tontit siinä järjestyksessä, missä hän niitä tavoittelee. Hakija voi esittää hakutoiveita niin monta kuin itse näkee tarpeelliseksi. Sähköisellä tontinhakulomakkeella voi esittää korkeintaan kymmenen hakutoivetta. Jos hakutoiveita on enemmän, hakijan on tulostettava hakemus itse ja tehtävä tonttitoivomukset paperille, jonka jälkeen hakija voi joko postittaa tai tuoda tonttihakemuksen Porinaan. Hakemuksen on oltava perillä ilmoitettuna hakuaikana.

Arvontamenettelyssä etusijalla ovat ne yksityishenkilöt, jotka eivät ole viimeisen viiden vuoden aikana olleet arvonnan perusteella oikeutettuja saamaan omakotitonttia tai joille ei ole jatkuvassa haussa päätetty luovuttaa tonttia. Aviopareille, avopareille ja henkilöille, jotka ovat rekisteröineet parisuhteensa, arvotaan ainoastaan yksi numero myös siinä tapauksessa, että molemmat ovat hakeneet tonttia eri hakemuksella. Edellä mainitun puolison tai henkilön nimi on mainittava hakemuksessa. Tekninen lautakunta voi hylätä vääriä tietoja antaneen henkilön hakemuksen. Hakemukseen on merkittävä aina kaikkien niiden henkilöiden nimet, jotka allekirjoittavat vuokrasopimuksen.

Arvontamenettelyssä kullekin hakijalle arvotaan järjestysnumero. Sen ja hakijan esittämän tonttien järjestyksen perusteella tehdään tekniselle lautakunnalle esitys tonttien luovutuksesta. Kullekin hakijalle luovutetaan enintään yksi tontti. Hakija voi valita, haluaako hän vuokrata vai ostaa tontin. Valinnalla ei ole vaikutusta arvontaan.

Jatkuvassa haussa omakotitontit luovutetaan hakemisjärjestyksessä. Jos useampi hakee samaa tonttia samana päivänä, tontin saaja arvotaan. Tässäkin arvonnassa otetaan huomioon samat etusijat kuin varsinaisessa arvontamenettelyssä.

Poikkeuksellisista luovutustavoista, esim. tarjouskilpailuista, tekninen lautakunta päättää aina erikseen.

Tontin vastaanottaminen

Teknisen lautakunnan tehtyä luovutuspäätöksen hakijoille postitetaan ote lautakunnan pöytäkirjasta ja toimintaohjeet tontin vastaanottamiseksi. Tontin saajille lähetetään erikseen lasku mittaus- ja rekisteröintimaksusta sekä tonttijohtomaksusta siten, että maksuaika on yksi kuukausi päätöspäivästä. Vuokrasopimus tai kauppakirja on allekirjoitettava kahden kuukauden kuluessa päätöspäivästä. Maksut on maksettava ennen allekirjoittamista. Jos maksuja ei makseta tai sopimusta ei allekirjoiteta määräajassa, luovutuspäätös (varaus) peruuntuu ja tontti palautuu uudelleen haettavaksi.

Rakentamisvelvoite ja tontin palauttaminen kaupungille

Tontin saaja sitoutuu rakentamaan asemakaavan mukaiset rakennukset käyttöön otettavaan kuntoon kolmen (3) vuoden kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta. Ennen tonttihakemuksen jättämistä hakijan pitää tutustua asemakaavamääräyksiin ja mahdollisiin alueellisiin rakennustapaohjeisiin, joista selviää, millaisen rakennuksen tontille saa rakentaa.

Jos kaupungille palautuu rakentamatta jäänyt tontti (vuokrasopimus puretaan tai myyty tontti ostetaan takaisin), palautettavasta mittaus- ja rekisteröintimaksusta pidätetään 500 € korvaukseksi aiheutuneista kuluista. Sen lisäksi palautettavasta tonttijohtomaksusta pidätetään ikävähennyksenä yksi prosentti (1 %) kultakin kalenterikuukaudelta, jonka tontti on ollut palauttajan hallinnassa. Vuokraa peritään sopimuksen päättymispäivään saakka. Ostettaessa tontti takaisin kauppahinta on sama, jolla tontti myytiin.

Kauppahinta, vuokra ja muut maksut

Omakotitonttien neliöhinnat (myyntihinnat) vahvistetaan alueittain. Vuokrasopimusta tehtäessä tontin perusvuokra on 5 % tontin myyntihinnasta. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksin muutok-siin vuokrasopimuksessa tarkemmin kuvatulla tavalla. Vuokra laskutetaan vuosittain yhdessä erässä niin, että eräpäivä on kesäkuun lopussa. Allekirjoitusvuoden vuokra laskutetaan tarvittaessa myöhemmin erikseen. Koska maanvuokria laskutetaan vuosittain noin 6000 kpl, maksuehdoista ei voida yksilöllisesti neuvotella.

Pääsääntöisesti tonteille on rakennettu tonttijohdot, joista peritään ennen sopimuksen allekirjoitusta tonttijohtomaksu 2.480 € (sis. alv 24 %). Tonttijohtomaksu ei sisällä liittymämaksuja, jotka Porin Vesi perii erikseen. Myös sähköliittymä ja mahdollinen kaapeli-tv- tai valokuituliittymä pitää tilata ja maksaa erikseen.

omakotitontin kauppakirjamalli (pdf, 0.03 Mt) omakotitontin vuokrasopimusmalli (pdf, 0.04 Mt)

Ostetun tontin lainhuudattaminen

Tontin ostajan on haettava saannolleen lainhuuto maanmittauslaitokselta kuuden (6) kuukauden kuluessa kaupanteosta. Lainhuutohakemukseen on liitettävä myös teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjanote, jossa on oltava lainvoimaisuustodistus. Todistuksen saamiseksi pöytäkirjanote on toimitettava Porinaan. Ks. maanmittauslaitoksen ohjeet lainhuudosta:

ohje lainhuudon hakemisesta (Maanmittauslaitos)

Vuokraoikeuden kirjaaminen

Tontin vuokra-aika alkaa sopimuksen allekirjoittamispäivänä. Vuokratontin saajan on haettava vuokraoikeuden kirjaamista maanmittauslaitokselta kuuden (6) kuukauden kuluessa vuokrasopimuksen allekirjoittamisesta.Kirjaushakemukseen on liitettävä myös teknisen lautakunnan kokouksen pöytäkirjanote, jossa on oltava lainvoimaisuustodistus. Todistuksen saamiseksi pöytäkirjanote on toimitettava Porinaan. Ks. maanmittauslaitoksen ohjeet kirjaamisesta:

ohje vuokraoikeuden kirjaamisesta (Maanmittauslaitos)

Omakotitonttien hakulomakkeet

omakotitonttihakemus (sähköinen tonttien hakupalvelu) omakotitonttihakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake) (pdf, 0.12 Mt)

Yritystonttien luovuttaminen

Porin kaupunki vuokraa teollisuus- ja liiketontteja tarveharkintaa käyttäen. Tontteja pyritään luovuttamaan kaikille tarvitsijoille ottamalla huomioon yrityksen luomat työpaikat, ympäristövaikutukset ja mahdollinen laajentumisvara.

Yritystontit vuokrataan pitkäaikaisella (50 vuotta) vuokrasopimuksella, jolla sovitaan, että vuokralainen rakentaa tontille kahden (2) vuoden kuluessa määrätyn suuruisen rakennuksen. Jos näin tapahtuu, yrittäjällä on mahdollisuus saada elinkeinopoliittisista syistä etuuksia. Yritys voi lunastaa tontin omakseen alennettuun hintaan tai saa vuokravapauden enintään kolmeksi (3) vuodeksi.

yritystontin vuokrasopimusmalli (pdf, 0.04 Mt)

Yritystonttien hakulomakkeet

yritystonttihakemus (sähköinen tonttien hakupalvelu)

yritystonttihakemus (täytettävä ja tulostettava pdf-lomake) (pdf, 0.07 Mt)

Lisätiedot

Tontteihin liittyviä asioita löytyy Porin kaupungin nettisivuilta
Vapaana olevat tontit löytyvät Porin kaupungin karttapalvelusta.

Lisätietoja vapaista tonteista antaa:

Palvelupiste Porina
Yrjönkatu 6 B, 28100 Pori
p. (02) 623 4100
porina(@)pori.fi

Tonteista lisätietoa antavat:

Kiinteistöpäällikkö Antti Kilkku
p. (044) 701 1811
antti.kilkku(@)pori.fi


Asiasanat: tontti, hakemus