Kaupungin halki kulkee Kokemäenjoki, jonka tasainen laakso hallitsee Porin keskustaa ympäröiviä alueita. Kaupunkilaisten ahkerasti virkistykseen käyttämä luotojen alue on vanhaa jokisuistoaluetta. Nykyinen suisto puolestaan on runsaan linnustonsa vuoksi Suomen arvokkaimpia kosteikkoalueita. Suiston ja Preiviikinlahden väliin jäävä Yyterinniemi kokonaisuudessaan on kansainvälisestikin arvokas luontotyyppikokonaisuus, jossa on pienelle alueelle keskittynyt lintuvesien lisäksi kasvistollisesti, geologisesti ja maisemallisesti arvokkaita alueita. Matkailijoidenkin hyvin tunteman Yyterin dyynialueen eteläpuoleiset Preiviikinlahden lieterannat tunnetaan monipuolisina vesilintujen ja kahlaajien levähdysalueina. Yyterinniemen hienoimpiin luontokohteisiin voi tutustua alueelle tehdyn retkeilyreitin varrella. Yyterinniemeltä löytyy yli 30 km retkeilyreittejä ja luontopolkuja, minkä lisäksi Yyterinniemellä on kymmenen luontolavaa ja -tornia.

Pohjoinen Pori on jokilaaksoa ja Yyterinniemeä kumpuilevampaa metsämaastoa, jossa on murroslaaksoja ja kalliopaljastumia. Porin edustan merialueella on saaristo, joka on ulommilta osiltaan pääosin rakentamatonta. Porin rannikon lahdet ovat matalia ja maankohoamisen sekä jokien tuoman kiintoaineksen vuoksi vähitellen umpeen kasvavia. Samoista syistä johtuen porilainen luonto on jatkuvassa muutoksen tilassa - esimerkiksi Kokemäenjoen suisto siirtyy vuosittain 30 m länteen päin.